2019-01-25T12:09:59+00:00

Special welfare blockchain

ICT IJsselgemeenten is leading the way in digitization with the use of Blockchain Start pilot project ICT IJsselgemeenten is an ICT organization that manages all ICT facilities for the Social Affairs of the GR IJsselgemeenten, the municipality of Capelle aan de IJssel, the municipality of Krimpen aan de IJssel, [...]

2019-01-09T12:52:50+00:00

Bijzondere bijstand blockchain

ICT IJsselgemeenten loopt voorop in digitalisering met de inzet van Blockchain Start pilotproject ICT IJsselgemeenten is een ICT-organisatie die het beheer uitvoert van alle ICT-voorzieningen voor Sociale Zaken van de GR IJsselgemeenten, de gemeente Capelle ad IJssel, gemeente Krimpen ad IJssel en het Ingenieurs Bureau Krimpenerwaard. De gemeente heeft in [...]

2019-01-25T12:13:22+00:00

Geoblockchain.nl

Imagine you own a house that appears to be subsiding. You are not the only one because you live in one of the most 'sinking' municipalities of the Netherlands. How does this affect the value and marketability of your home? How does this affect the trust of the homeowners? [...]

2018-12-02T13:42:10+00:00

Geoblockchain.nl

Stel je hebt een huis en dat huis blijkt te verzakken. Je bent niet de enige want je woont in een van de meest ‘verzakkende’ gemeentes van Nederland. Wat doet dit met de waarde en courantheid van je huis? Wat doet dit met het vertrouwen van huiseigenaren? En welke rol [...]

2019-01-25T12:13:19+00:00

ING Hackaton

The ING Hackathon held at ING on May 28, 2018 with a team from ING, Xurux, ANVA, EersteStap, and Topicus had the goal to bring the techniques of the above mentioned parties together and apply them to the bank's processes. In one day, a demo was built that shows [...]

2018-12-16T21:35:50+00:00

ING Hackaton

De ING Hackathon die is gehouden bij ING op 28 mei 2018 met een team van ING, Xurux, ANVA, EersteStap en Topicus had het doel om de technieken van de genoemde partijen bij elkaar te brengen en toe te passen op de processen van de bank. Er is in [...]

2019-01-25T12:13:14+00:00

Oasebos (“Oasis forest”)

With the help of donors and participants, Oasebos buys threatened jungle that houses rare species of flora or fauna. They do this in places where nature can protected cheap and sustainable. Afterwards, they are made into permanent reservation in collaboration with local authorities and rangers. The result is that [...]

2018-12-22T10:12:01+00:00

Oasebos

Met behulp van donateurs en participanten koopt Oasebos in Costa Rica bedreigd oerwoud dat zeldzame soorten flora of fauna herbergt. Dit doen ze op plaatsen waar natuur goedkoop en duurzaam beschermd kan worden. Vervolgens worden er permanente reservaten van gemaakt in samenwerking met lokale overheden en rangers. Het resultaat is dat houtkap, ontbossing [...]

2019-01-25T12:13:12+00:00

Building administration

The Land Registry has the legal task of managing registrations and providing information. Important examples of this are the registrations of real estate, topography, ships, and aircraft. In addition to information about its own registrations, the Land Registry also provides information from other parties' registrations. The Land Registry stands [...]

2018-12-02T13:46:26+00:00

Bouwdossier

Het Kadaster heeft de wettelijke taak registraties te beheren en informatie te verstrekken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de registraties van vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Naast informatie over eigen registraties, verstrekt het Kadaster ook informatie uit registraties van andere partijen. Het Kadaster staat voor betrouwbare gegevens op het gebied van [...]

2019-01-25T12:13:08+00:00

Electronic Securities

Citizens of the Netherlands must physically go to the town hall for every application or request they make to their municipality. There they get verified documents, often provided with a stamp as proof of authenticity. This is not always the most practical way. Xurux Solutions has solved this problem [...]

2018-12-02T13:45:15+00:00

Elektronische waardepapieren

Inwoners van Nederland moeten voor iedere aanvraag die ze bij hun gemeente doen fysiek naar het gemeentehuis. Daar krijgen ze geverifieerde documenten, vaak voorzien van een stempel als bewijs van echtheid. Voor burgers is dit niet altijd even praktisch. Xurux Solutions heeft dit probleem in samenwerking met ICTU en de IOTA-tangle opgelost. [...]

2019-01-25T12:12:58+00:00

Zip Code Smart Fund

Since its existence, Xurux figured that it is good to gain experience and learn about blockchain technology by doing and applying. The reason for the ZIp Code Smart Fund was that we wanted to make an insurance policy. To show how this might be done. We have built an [...]

2018-12-16T21:47:02+00:00

Postcode Smart Fund

Xurux heeft in het begin van haar bestaan bedacht dat het goed is om ervaring op te doen en te leren over blockchain technologie door te doen. De aanleiding voor het Postcode Smart Fund was dat we een verzekering wilde maken. Om te laten zien dat dit kan en [...]

2019-01-25T12:12:00+00:00

SBIR Data Landscape

Xurux is investigating the feasibility of LOGDAT, a system that logs consultations, additions, and changes in data that concern citizens and businesses on the blockchain. It concerns the data that is managed by government agencies. Citizens and companies can, by means of a, to be developed, website and app, [...]

2018-12-02T13:43:58+00:00

SBIR Gegevenslandschap

Xurux onderzoekt de haalbaarheid van LOGDAT, een systeem dat raadplegingen, toevoegingen en wijzigingen in de gegevens die over burgers en bedrijven gaan, logt op de blockchain. Het gaat om de gegevens die worden beheerd door overheidsinstanties. Burgers en bedrijven kunnen m.b.v. een daarvoor te ontwikkelen website en app op [...]